Engelsk

Engelsk

Formål:

Engelsk giver eleverne adgang til det internationale samfund. Jo bedre de mestrer sproget, jo bedre

bliver de i stand til at kommunikere, at skaffe sig informationer, og på sigt agere i en engelsksproget

verden.

Engelsk undervisningen afspejler skolens værdigrundlag, således at eleverne gives en menneskelig og

faglig ballast, der sætter dem i stand til at klare deres pligter og bruge deres rettigheder i et demokratisk

og internationalt samfund.

Elevernes faglige ballast udvikles ved fordybelse i udvalgte områder inden for den engelsksprogede kultur,

og deres menneskelige ballast styrkes ved at de løbende må forholde sig til fx etiske og moralske

aspekter inden for de udvalgte områder.

Indholdet og tilrettelæggelsen af undervisningen sigter på at lette overgangen fra grundskolen til

ungdomsuddannelserne.

Indhold:

Eleverne skal arbejde med tekster inden for skønlitteratur og sagprosa, der giver indsigt i kulturelle

og samfundsmæssige forhold i engelsktalende lande, fx romaner, noveller, digte, sangtekster, artikler,

reklamer, brugsvejledninger, osv. Eleverne skal udbygge deres viden om kultur- og samfundsforhold i

engelsktalende lande, herunder forskelle og ligheder mellem de fremmede kulturer og egen kultur, fx

inden for skoleområdet, erhverv, miljø osv.

Eleverne skal arbejde med den mundtlige disciplin, således at elevens sproglige bevidsthed udvikles

og gør eleven i stand til at benytte relevant sprog i forskellige situationer. Der tilstræbes et præcist

og varieret sprogbrug. I den daglige træning indgår ligeledes autentiske lyd- og videobånd for at styrke

elevernes bevidsthed om korrekt sprogbrug.

Eleverne skal arbejde med den skriftlige disciplin ud fra givne tekstoplæg og anvende et varieret og

præcist ordforråd. Grammatisk skal eleverne kunne beherske centrale områder som fx ordklasser,

kongruens, ordstillinger og bøjninger af verber. De skal kunne anvende retstavning og tegnsætning,

så meningen fremstår tydeligt.

Eleverne skal udarbejde forskellige teksttyper, såvel individuelt som i gruppesammenhæng, fx breve,

instruktioner, mindre rapporter, argumentation for specifikt emne, beskrivelser, osv.

I undervisningen indgår et obligatorisk selvstændigt gruppearbejde med et sprogligt produkt i form

af en præsentation eller et skriftligt oplæg.

Computeren inddrages på naturlig måde i undervisningen både i forbindelse med informationssøgning

og skriftlig kommunikation samt stave- og grammatikkontrol. Ved procesorienterede arbejder

inddrages computeren ligeledes.