Fysik

Fysik

Formål:

Fysik/kemi undervisningen afspejler skolens værdigrundlag, således at eleven gives en menneskelig og

faglig ballast, der sætter dem i stand til at klare deres pligter og bruge deres rettigheder i et demokratisk

samfund.

Eleven skal gennem Fysik/kemiundervisningen opnå almene færdigheder og kundskaber som grundlag

for virkelyst, fordybelse og problemløsning.

Undervisningen skal medvirke til at eleven opnår erkendelse af begrænsninger og muligheder i anvendelse

af Fysik/Kemi som et redskab eller beskrivelses middel.

Indholdet og tilrettelæggelsen af undervisningen sigter på at lette overgangen mellem grundskolen og

ungdomsuddannelserne.

Metodevalg:

Eleven skal kunne:

• formulere enkle problemstillinger, opstille hypoteser, efterprøve antagelser

• og opstille resultater og bearbejde dem skriftligt og mundtligt

• Vælge og benytte hensigtsmæssige instrumenter og laboratorieudstyr.

• Benytte fysisk og kemisk viden, opnået ved teoretisk og praktisk arbejde.

• Vælge udstyr, redskaber og hjælpemidler, der passer til opgaven.

Indhold:

Eleven skal almindeligvis kunne:

• Fysikkens og kemiens verden.

• Anvende fysiske og kemiske begreber til at kvantitativ og kvalitativt at forklare og

forudsige fænomener

• Benytte enkle modeller til sprogligt og matematisk at beskrive fænomener og sammenhænge

• Kunne forklare udvalgte stofegenskaber og stofomdannelser ved forskellige forbindelser mellem

atomer og molekyler

• Kende og beskrive udvalgte enkle atomkerneprocesser.

• Redegøre for kemiske stoffer på et udvalgt område.

• Kunne redegøre sprogligt og matematisk for simple mekaniske fænomener.

• Analysere menneskeskabte indgreb i stofkredsløb fx miljø.

Fagbeskrivelse

Udvikling:

• Anvende fysiske, kemiske begreber til både sprogligt og matematisk at forklare fænomener.

• Redegøre for at, den atomare beskrivelse af grundstoffer og kemiske forbindelser er menneskets

forsøg på at beskrive fænomener og sammenhængen i naturen.

• Kende til nogle af nutidens forstillinger om universets opbygning og udvikling.

• Gøre rede for, hvordan mennesket til forskellige tider har forsøgt at forklare sin egen placering i universet

• Kende eksempler på, at udviklingen i videnskabsfagene fysik/kemi og den kulturelle udvikling er

indbyrdes afhængige.

• Kende eksempler på at, for teknologi har fremmet en udvikling af praktisk og teoretisk viden.

• Kende eksempler på, at udviklingen af ny viden kan give uforudsete muligheder.

Anvendelse:

• Beskrive hovedtræk ved samfundets energiforsyning.

• Kende til udvalgte ressourcers vej gennem produktionssystemet.

• Beskriver og forklare eksempler på energioverførelse med brug af begreber.

• Kende til udvalgte detaljer i en eller flere produktionsvirksomheder.

• Kende til eksempler på teknisk viden i hverdagen.

• Sammenligne og argumentere for fordele og ulemper ved forskellige produktionsprocesser ud fra fx

ressource- og energiforbrug, effektivitet samt det fysiske arbejdsmiljø.

• Kende til enkle principper for transmission af information over store afstanden.

• Beskrive virkning af ioniserede stråling på levende væv

Emneoversigt 9. Klasse:

Stoffer og fænomener omkring os

• Syrer

• Baser

• Neutralisation

• Ioner

• pH værdier

• Tilstandsformer

• Metaller

• Salte

• Magnetisme

•Det naturvidenskabelige verdensbillede

• Atomets opbygning

• Det periodiske system

• Astronomi

Fagbeskrivelse

Liv og miljø

• Olie

• Alkohol

• Kulstofs kredsløb

• Drivhuseffekten

Teknologi

• Olie/alkohol

• Elektromagnetisme

• Vekselspænding

• Induktion

• Transformation

• Mekanik

10 klasse emneoversigt:

Stoffer og fænomener omkring os

• Lyd

• Svingninger

• Bølger

Det naturvidenskabelige verdensbillede

• Radioaktivitet

Liv og miljø

• Olie

• Alkohol

• Kredsløb fx kulstof

• Drivhuseffekten

Teknologi

• Vekselspænding

Derudover kan man tage nogle af emnerne fra 9 klasse og

bruge dem igen som ekstra repetition.