Matematik

Matematik

Formål:

Matematik undervisningen afspejler skolens værdigrundlag, således at eleverne gives en menneskelig

og faglig ballast, der sætter dem i stand til at klare deres pligter og bruge deres rettigheder i et

demokratisk samfund.

Eleven skal gennem matematik undervisningen opnå almene færdigheder og kundskaber, som

grundlag for virkelyst, fordybelse og problemløsning.

Undervisningen skal medvirke til at eleven opnår erkendelse af begrænsninger og muligheder i

anvendelse af matematikken som redskab eller beskrivelses middel.

Indholdet og tilrettelæggelsen af undervisningen sigter på at lette overgangen mellem grundskolen

og ungdomsuddannelserne.

Generelt bør undervisningen give eleverne evnen til:

• Selv at finde frem til sammenhænge og regler for matematikken, og formulerer disse skriftligt

og mundtligt.

• Formidling af resultater og metodevalg i en øget fokus på argumentation.

• At vælge relevante metoder og redskaber til løsning af matematiske problemstillinger.

• I samarbejde med andre at løse andre i problemstillinger.

• At erkende sammenhænge mellem de teoretiske aspekter og anvendelses muligheder.

Metodevalg:

Der sigtes mod at arbejde med varierende arbejdsformer der dygtiggør eleven i strukturering af

arbejdet, og samtidig sætter dem i stand til at arbejde med teknikker til optimering af deres indlæring.

Der arbejdes med EDB som et naturligt redskab i matematik undervisningen til løsning af

matematiske problemstillinger.

I undervisningen indgår et obligatorisk selvstændigt gruppearbejde med udgangspunkt i en

matematisk problemstilling.

Undervisningen bør omfatte følgende:

Tal og algebra:

Rationelle tal, reelle tal, tallene som beskrivelsesmiddel, regnearternes hierarki, hovedregning,

overslagsregning og skriftlige udregninger, benytte lommeregner og computer til beregninger og

problemløsning, arbejde med formler, arbejde med udtryk hvori der indgår variable, arbejde med

procentregning, brøkregning, arbejde med funktionsbegrebet herunder definitionsmængde og

værdimængde, ligninger, uligheder og reduktion.

Mulighed for at arbejde med simpel bevisførelse, metoder herunder brug af variable og symboler.

Fagbeskrivelse

Geometri:

Genkende og beskrive forskellige geometriske figurer, kunne fremstille arbejdstegninger, isometriske

tegninger og perspektivtegninger, liniers indbyrdes beliggenhed, målestoksforhold, ligedannethed

og kongruens, arbejde med plan – og rumgeometri, Pythagoras, arbejde med geometriske beviser.

Økonomi, statistik og sandsynlighed:

Anvendelse af procentbegrebet, foretage økonomiske beregninger relateret til hverdagen, rente,

procentuel vækst, opsparing, lån og kreditkøb, statistiske beskrivelser herunder typetal, variations

bredde, median, middeltal, kvartiler, kurver og diagrammer, computer indrages i dette arbejde.