Selvevaluering

Selvevaluering

Idrætsefterskolen Grønsund 

Værdigrundlag

I skolens vedtægter § 2 stk. 2 angives, at den selvejende institution som værdigrundlag har et solidt, alment fundament af basale færdigheder og kundskaber som udgangspunkt for virkelyst, fordybelse, kreativitet og oplevelser.

I det daglige samarbejde mellem eleverne og skolens medarbejdere lægges der vægt på gensidig tillid og respekt, medansvar og engagement, humor og varme. Det er skolens mål at give eleverne en menneskelig og faglig ballast, der sætter dem i stand til at klare deres pligter og bruge deres rettigheder i et demokratisk samfund.

Ud over det idrætslige lægger skolen vægt på de boglige fag, ligesom en seriøs undervisning og oplevelsesrigdomme prioriteres højt, mens tilsyn finder sted i nødvendigt omfang.

Elevtal

Ved skoleårets start var der 134 elever og sluttallet blev på 130. 

Selvevaluering

Ved skoleårets afslutning gennemføres en selvevaluering, der har set bredt på sammenhængen mellem værdigrundlaget og skolens daglige praksis. Evalueringen blandt eleverne er foretaget som en spørgeskemaundersøgelse, der ved hjælp af et pointsystem gør den målbar og sammenlignelig med andre årganges selvevaluering. 4 er det højest opnåelige pointtal ved de enkelte spørgsmål.

Medarbejderne har deltaget i et evalueringsmøde. De opnåede karakterer ved de afsluttende prøver indgår ligeledes i den samlede vurdering.

Mht. undervisningen i de boglige fag har eleverne udtrykt en tilfredshed lidt over det gennemsnitlige. Det samme gør sig for så vidt gældende for lærerne, der dog stadig føler at brugen af digitale medier afstedkommer vanskeligheder, og at computeren endnu ikke er blevet reduceret til et arbejdsredskab.

Udbyttet af undervisningen har dog sat sig spor, idet årgangen har opnået særdeles flotte resultater ved de afsluttende prøver. I 9. kl. er gennemsnittet hævet fra 6,21 i 2014 til 6,85 i 2015. I samme tidsrum er 10. kl. gået fra et gennemsnit på 6,85 til 7,41.

På det idrætslige har årgangen klaret sig bedre end vanligt. Det er især gået godt i volleyball, håndbold og badminton, mens fodboldspillerne formentlig kommer efter det, når der etableres bedre undervisningsfaciliteter i form af en kunstgræsbane, som kan benyttes hele året.

Eleverne føler sig kompetente til at virke som instruktører, hvilket muligvis hænger sammen med, at instruktørugen for 10. klasserne var ganske succesfyldt, og at 9. klasses Kanindag også forløb godt.

På Idrætsefterskolen Grønsund vægtes det faglige niveau i undervisningen, fællesskabet og oplevelser højt. Eleverne har været tilfredse med det oplevelsesorienterede . Generelt har lærerne konkluderet, at årgangen har hygget sig med hinanden og været vanskelig at motivere til elevinvolvering i forhold til det oplevelsesorienterede.

Fællesskabsfølelsen har været god. Her scorer pigerne højere end drengene og 10. kl. højere end 9. kl.

Forholdet mellem lærerne og eleverne har været udmærket og præget af, at eleverne har fundet lærerne kompetente.

Det vigtigste må være den samlede tilfredshed med opholdet som helhed. Her har 68 svaret ”yderst tilfreds” og 42 ”tilfreds”, så gennemsnitskarakteren er på 3,48 ud af 4 mulige.

I det hele taget et tilfredsstillende år med et rigtig godt elevhold.